การประมวลผลข้อมูลคืออะไร
Please wait...
SOLUTIONS CORNER
การประมวลผลข้อมูลคืออะไร

การประมวลผลข้อมูลคืออะไร?
 
การค้นหาหรือการประมวลผลข้อมูลที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการจำแนกหรือลบออก มันคงไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไป ในโลกที่ข้อมูลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
 
โดยส่วนใหญ่สถานประกอบการหรือองค์กรธุรกิจ จะมีการประมวลผลข้อมูล โดยผ่านกระบวนการต่างๆ ในบางช่วงเวลา แต่ว่าอะไรคือคำจำกัดความของ "การประมวลผลข้อมูล" (Data Processing) ซึ่งตามหลักการแล้ว มันเป็นการรวบรวมและจัดการปรับเปลี่ยนข้อมูล เพื่อแปรสภาพข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการ (Relevant information)
 
นอกจากนี้ ยังอาจครอบคลุมในส่วนของ การเก็บรวบรวม (Collection) , การบันทึก (Recording), การจัดระเบียบ (Organisation), การวางโครงสร้าง (Structuring), การปรับเปลี่ยนหรือแก้ไข (Adaptation or alteration), การดึงข้อมูลมาใช้ (Retrieving), การให้คำปรึกษา (Consultation), การนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ (Use), การเปิดเผยโดยการส่งผ่านข้อมูล (Disclosure by transmission), การเผยแพร่ (Dissemination) หรือวิธีอื่น ๆ ที่ทำให้สามารถนำไปใช้งานได้, การจัดวางหรือการจัดกลุ่มข้อมูล (Alignment or Combination), การจำกัดสิทธิ (Restriction), ตลอดจนการลบ (Erasure) หรือทำลายข้อมูล (Destruction) ส่วนบุคคล
 
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ นั้น ถือได้ว่าเป็นการประมวลผลข้อมูล แต่เนื่องจากข้อมูลดิบไม่ได้จัดว่าอยู่ในสถานะที่เหมาะสมสำหรับการรายงาน (Reporting), การวิเคราะห์ (Analytics), การเรียนรู้ด้วยเครื่อง (Machine Learning) รวมถึง Business Intelligence ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการสรุปภาพรวมของข้อมูลทางธุรกิจในหลายมิติ ดังนั้น จึงต้องทำการรวบรวมหรือหาข้อสรุป (Aggregate), ตกแต่ง (Enriched), แปลงข้อมูล (Transformation), กรอง (Filter) ตออดจน ทำความสะอาดข้อมูล (Cleaned)

 

คำจำกัดความของ GDPR ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูล


"GDPR" (General Data Protection Regulation) เป็นเป็นกฎหมายของสหภาพยุโรปที่ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นความสำคัญไปที่พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล
 
ตามมาตราข้อ 4.2  ของกฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (EU GDPR) ซึ่งว่าด้วยวิธีการประมวลผล "ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่ระบุตัวหรือสามารถระบุตัวตนได้ ('เรื่องข้อมูล'); ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลตามนิยามของ GDPR คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงข้อมูลที่สามารถนำมารวมกันแล้วใช้เพื่อระบุอัตลักษณ์ของบุคคลได้ เช่น หมายเลขประจำตัวประชาชน, ข้อมูลสถานที่อยู่อาศัย รวมถึงสิ่งที่สามารถใช้ระบุตัวตนของบุคคลในโลกออนไลน์ (Online identifier) หรือการใช้เพียงหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งปัจจัยที่เฉพาะเจาะจงทางด้าน กายภาพ (Physical), สรีรวิทยา (Physiological), พันธุกรรม (Genetic), สภาพทางจิต (Mental), เศรษฐกิจ (Economic) ตลอดจนวัฒนธรรมหรือสังคมของบุคคลนั้นๆ"

 

ขั้นตอนของการประมวลผลข้อมูล


การประมวลผลข้อมูลมักจะประกอบไปด้วยหลายขั้นตอนที่คล้ายๆกัน แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับขนาดของข้อมูลที่คุณต้องการที่จะทำการประมวลผล หรือสิ่งที่คุณต้องการจะทำ
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data collection)


ขั้นแรกที่จะต้องทำก็คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไม่ต้องสงสัย ซึ่งขั้นตอนนี้อาจจะเกิดขึ้นโดยเป็นการรวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้ว หรือมันอาจจะเป็นการรวบรวมข้อมูลด้วยมือมากกว่า
อย่างไรก็ตามข้อมูลก็จะถูกรวบรวมไว้ด้วยกัน มันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากสำหรับรูปแบบและลำดับที่เหมาะสม และมันก็สามารถที่จะนำมาใช้ในส่วนที่เหลือของกระบวนการประมวลผลข้อมูลของคุณได้อีก ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถประมวลผลข้อมูลที่ไม่มีการจัดเรียงลำดับได้หรือไม่? และถ้าคำตอบของคุณคือ "ไม่" คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกเก็บรวบรวมในรูปแบบที่มีการจัดเรียงตามลำดับเรียบร้อยแล้ว

 

การจัดเตรียมข้อมูล (Preparation) 


ในลำดับถัดไป นั่นก็คือการจัดเตรียมข้อมูล ซึ่งเป็นกระบวนการที่จำเป็นต้องทำกับข้อมูลดิบที่ได้ทำการรวบรวมมา เพื่อปรับเปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม ที่จะนำไปโหลดเพื่อเก็บเข้าฐานข้อมูล หรือนำไปวิเคราะห์ เนื่องจาก การทิ้งข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่เกี่ยวข้อง จะเป็นการช่วยลดระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูล และยังเป็นการช่วยลดโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่ชักนำให้เข้าใจผิด ได้เช่นกัน
 

อินพุต (Input)


ในระหว่างขั้นตอนนี้ ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้งานได้ จะถูกแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่เครื่องสามารถอ่านได้ (Machine-readable) เพื่อที่จะสามารถผลักดันให้เหมาะสมกับเครื่องมือและวิธีการที่จะทำการวิเคราะห์ โดยในขั้นตอนนี้ของข้อมูลหรือการหยุดทำงานนี้ อาจจะต้องใช้เวลาที่นานมาก เท่ากับว่าข้อมูลต้องได้รับการตรวจสอบจากการป้อนข้อมูลของมัน ทั้งนี้ก็เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดและมันอยู่ในรูปแบบที่แอพพลิเคชั่นสามารถประมวลผลได้ สำหรับข้อมูลใดๆ ที่ขาดหายไปและผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง
 

การประมวลผลข้อมูล (Processing)


การประมวลผลข้อมูลคือ ข้อมูลจะถูกจัดการโดยใช้อัลกอริทึม เพื่อสร้างข้อมูลที่ใช้งานได้และจำเป็นต่อการใช้งาน (Meaningful Information) มากยิ่งขึ้น
 

ขั้นตอนการแสดงผลลัพธ์ (Output)


ขั้นตอนการแสดงผลลัพธ์ คือผลลัพธ์ของข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว จากนั้นจะสามารถแสดงต่อผู้ใช้ในรูปแบบที่พวกเขาสามารถเข้าใจได้ ยกตัวอย่างเช่น การนำเสนอในรูปแบบของรายงาน (Report), การแสดงผลด้วยกราฟ (Graph), วิดีโอ (Video), เสียง (Audio) หรือ เอกสาร (Document) ข้อมูลที่จำเป็นต่อการใช้งานนี้ สามารถนำมาใช้เพื่อช่วยผู้ใช้ในการตัดสินใจ เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว

 


การจัดเก็บข้อมูล (Storage)


การจัดเก็บข้อมูลถือเป็นขั้นตอนสุดท้าย ที่มีการจัดเก็บข้อมูล (Data) และ เมทาดาทา (Metadata) ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับรายละเอียดที่อธิบายถึงความเป็นมาของข้อมูล ทั้งนี้ก็เพื่อการนำมาใช้งาน ต่อไป ในส่วนของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนั้น ควรจะช่วยให้สามารถเข้าถึงและเรียกค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเป็นประโยชน์เมื่อผู้ใช้ต้องการ
 
ในขณะที่แต่ละขั้นตอนต่างก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างเลี่ยงไม่ได้ รวมทั้งยังกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของวัฏจักรการประมวลผล ซึ่งก็หมายความว่าขั้นตอนการแสดงผลลัพธ์ (Output) และขั้นตอนอื่นๆ สามารถนำไปสู่การทำซ้ำของขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล โดยเป็นการเริ่มรอบใหม่ของการประมวลผลข้อมูล


ที่มา:www.itpro.co.uk
ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์