QuickServ มั่นใจราคาถูกที่สุด จำหน่าย Server, UPS, Networking
Please wait...
กิจกรรมของบริษัทฯ
 • Modernize Your Infrastructure with Windows Server 2022 and HPE
  By admin
  March 13,2023
  #Server #Software
  งานสัมมนาวิชาการหัวข้อ " Modernize Your Infrastructure with Windows Server 2022 and HPE " เพื่อสร้างการทำงานที่ทันสมัยและง่ายมากขึ้น
  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
  ณ Siam@ Siam Hotel Bangkok
 • งานสัมมนาเทคโนโลยีการประมวลผลรูปแบบใหม่ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายในองค์กร
  By admin
  August 31,2022
  #Hyperconverged
  งานสัมมนาวิชาการ "เทคโนโลยีการประมวลผลรูปแบบใหม่ Hyper-Converged(vSAN)
  และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายในองค์กร เพื่อตอบโจทย์ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)"
  วันที่ 19 สิงหาคม 2565
  ณ จังหวัดชัยนาท
 • งานสัมมนาเทคโนโลยีการประมวลผลรูปแบบใหม่ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายในองค์กร
  By admin
  August 18,2022
  #Hyperconverged
  งานสัมมนาวิชาการ "เทคโนโลยีการประมวลผลรูปแบบใหม่ Hyper-Converged(vSAN) และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายในองค์กร เพื่อตอบโจทย์ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)"
  วันที่ 11 สิงหาคม 2565
  ณ จังหวัดกาญจนบุรี
 • งานสัมมนา NextGen solutions for HealthCare
  By admin
  February 7,2020
  #Hyperconverged
  งานสัมมนา "NextGen solutions for HealthCare"
  วันที่ 31 มกราคม 2563
  ณ สุพรรณวาริน รีสอร์ท จ.สุพรรณบุรี
 • บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จำกัด ทำบุญขึ้นออฟฟิสใหม่ ปี2563
  By admin
  February 6,2020
  #Quickserv
  บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จำกัด
  ทำบุญขึ้นออฟฟิศใหม่
  ในวันที่ 27 มกราคม 2563
 • งานสัมมนา Hyperconverged Solutions for Healthcar
  By admin
  April 3,2019
  #Nutanix #Hyperconverged
  งานสัมมนา Hyperconverged Solutions for Healthcar
  วันที่ 9 พ.ย. 2559
  ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
 • งานสัมมนา QuickServ movie day
  By admin
  April 5,2019
 • งานสัมมนา QuickServ Bowling Day 2018
  By admin
  April 5,2019
ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์