Please wait...
Activity กิจกรรมเพื่อสังคม

​​กิจกรรม: มอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์


 
                   เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จำกัด โดยมีคุณพรหมพัฒน์ โชอนันต์พร Enterprise Business Manager มอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้แก่  โรงพยาบาลน้ำพอง อ.น้ำพอง  จ.ขอนแก่น  จำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท
​​กิจกรรม: มอบเครื่องผลิตออกซิเจนให้แก่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 


                   เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จำกัด มอบเครื่องผลิตออกซิเจนให้แก่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี แขวงคันนายาว         เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด

 


กิจกรรม: มอบเงินบริจาคให้แก่ มูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์                เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จำกัด มอบเงินบริจาคให้แก่ มูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาชะอำ จ.เพชรบุรี  จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาทกิจกรรม: มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนล่องแพวิทยา


 
               เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จำกัด มอบเงินบริจาคเพื่อร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนล่องแพวิทยา
อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน  จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

 

กิจกรรม: มอบเงินบริจาคให้แก่ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท


 
                เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จำกัด มอบเงินบริจาคเพื่อร่วมสนับสนุนของใช้จำเป็นให้แก่ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
 

 
กิจกรรม: บริจาคเงินซ่อมแซ่มเสนาสนะ


 

                เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จำกัด โดยมีคุณพรหมพัฒน์ โชคอนันต์พร Enterprise Business Manager บริจาคเงินในการซ่อมแซ่มเสนาสนะ ณ วัดป่าสอนมอน ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท


 

กิจกรรม: มอบเงินบริจาคช่วยเหลือการศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 


 

               เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จำกัด โดยมีคุณพรหมพัฒน์ โชคอนันต์พร Enterprise Business Manager มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือการศึกษาและจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ  โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท


 

กิจกรรม: บริจาคทรัพย์ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี 


 
                 เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จำกัด โดยมีคุณพรหมพัฒน์ โชคอนันต์พร Enterprise Business Manager บริจาคทรัพย์ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดทุ่งเศรษฐี ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท


 
กิจกรรม: มอบเงินบริจาคช่วยเหลือโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม จังหวัดตาก


 
                เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จำกัด โดยมีคุณพรหมพัฒน์ โชคอนันต์พร Enterprise Business Manager มอบเงินบริจาคเพื่อปรับปรุงที่พักสำหรับนักเรียนประจำพักนอน โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม อำเภอวังเจ้า  จังหวัดตาก  จำนวนเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท


 
กิจกรรม: ร่วมสมทบทุนมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรารมราชชนนี(พอ.สว.)


 
                 เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จำกัด ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยสมเด็จพระราชกุศลเพื่อกิจการแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อันเป็นกิจการแพทย์เพื่อประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่อาศัยและปฎิบัติงานในถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาทกิจกรรม: ร่วมสมทบทุนเพื่ออาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา


                 เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จำกัด โดยมีคุณพรหมพัฒน์ โชคอนันต์พร Enterprise Business Manager มอบเงินร่วมสมทบทุนเพื่ออาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาทกิจกรรม : ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ 
 

 
               เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จำกัด โดยมีคุณพรหมพัฒน์ โชอนันต์พร Enterprise  Business Manager มอบเงินร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลบางใหญ่ จ.นนทบุรี จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
 
ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์