QuickServ มั่นใจราคาถูกที่สุด จำหน่าย Server, UPS, Networking
Please wait...
Activity กิจกรรมเพื่อสังคม
กิจกรรม: มอบเงินบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จำกัด มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-๑๙ มูลค่า มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท  ให้แก่ โรงพยาบาลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
 

กิจกรรม: บริจาคสิ่งของช่วยเหลือโรงพยาบาลเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จำกัด บริจาคปรอทดิจิตอล ยี่ห้อ Berrcom จำนวน ๔๕ ชุด มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโควิด-๑๙ ให้แก่ โรงพยาบาลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
 

กิจกรรม: บริจาคสิ่งของช่วยเหลือโรงพยาบาลเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จำกัด บริจาคปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Canon รุ่น BCP6030W และอุปกรณ์เสริมเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-๑๙ มูลค่า ๔,๘๐๔.๓๐ บาท ให้แก่ โรงพยาบาลกันทรวิชัย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 


กิจกรรม: บริจาคเงินร่วมทำบุญ


 
เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จำกัด บริจาคเงินร่วมทำบุญฉลองสมโภชโรงอุโบสถให้แก่ วัดทุ่งเศรษฐี ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
จำนวนเงิน 
๓๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรม: ทำบุญถวายเครื่องคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จำกัด ได้ร่วมทำบุญถวายเครื่อง คอมพิวเตอร์ Dell Latitude 3400 พร้อมกระเป๋าสะพายให้แก่ วัดทุ่งเศรษฐี ตำบลพระลับ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวนเงิน ๒๖,๓๐๐ บาท

 
​​กิจกรรม: มอบเงินบริจาคจัดซื้อครุภัณฑ์โรงบาล

เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จำกัด  มอบเงินบริจาคเพื่อ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้แก่  โรงพยาบาลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 
จำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท

 
​​กิจกรรม: มอบเครื่องผลิตออกซิเจนให้โรงพยาบาล
 
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จำกัด มอบเครื่องผลิตออกซิเจนให้แก่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด

 
กิจกรรม: มอบเงินบริจาคให้แก่ มูลนิธิธรรมมิกชน
 


เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จำกัด มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
 


 
​กิจกรรม: มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา


เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จำกัด มอบเงินบริจาคเพื่อร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนล่องแพวิทยา  อำเภอสบเมย  จังหวัแม่ฮ่องสอน
จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
 

 
กิจกรรม: มอบเงินบริจาคให้แก่ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก


เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จำกัด มอบเงินบริจาคเพื่อร่วมสนับสนุนของใช้จำเป็นให้แก่ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
 

 
กิจกรรม: มอบเงินบริจาคซ่อมแซ่มเสนาสนะ

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จำกัด บริจาคเงิน
ในการซ่อมแซ่มเสนาสนะ ณ วัดป่าสอนมอน ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
จำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท

 
กิจกรรม: มอบเงินบริจาคช่วยเหลือการศึกษา

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จำกัด มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือการศึกษาและจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการให้แก่ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท


 
กิจกรรม: บริจาคเงินร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี 
 
เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จำกัด บริจาคทรัพย์ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดทุ่งเศรษฐี ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท

 
กิจกรรม: มอบเงินบริจาคช่วยเหลือการศึกษา
 

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จำกัด มอบเงินบริจาคเพื่อปรับปรุงที่พักสำหรับนักเรียนประจำพักนอนให้แก่ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม อำเภอวังเจ้า 
จังหวัดตาก  จำนวนเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท

 

 
กิจกรรม: มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว.
 

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จำกัด ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยสมเด็จพระราชกุศลเพื่อกิจการแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อันเป็นกิจการแพทย์เพื่อประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่อาศัยและปฎิบัติงานในถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
 

 

กิจกรรม: มอบเงินบริจาคสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา
 

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จำกัด มอบเงินร่วมสมทบทุนเพื่ออาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
 

 
กิจกรรม : มอบเงินบริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ 
 

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จำกัด มอบเงินร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่ โรงพยาบาลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
 

 
ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์